ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดหมายทั้งการแสดงความคิด ความต้องการและความรู้สึก คำในภาษาไทยประกอบไปด้วยเสียง รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และความหมาย ทั้งยังมีเสียงหนักเบาต่างๆ  ซึ่งภาษาไทยต้องใช้ให้เหมาะสมถูกกาลเทศะและบุคคล ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุ่มคน ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ เราจึงเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ
ทางเราจึงมีคอร์สเรียนต่างๆมากมาย เช่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร พื้นฐานหลักภาษา หลักการเขียน การพูดในโอกาสต่างๆ รวมทั้งตะลุยโจทย์สามัญ 9 วิชา O-NET และ GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง


สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

ทางเรามีคอร์สเรียนต่างๆครอบคลุมทั้งวิชาสามัญและ O-NET สอนทั้งเนื้อหาและโจทย์ ทั้งประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศาสนา เศษฐศาสตร์ และข่าว เหตุการ์ปัจจุบันรวมทั้ง ความรู้รอบตัว ฝึกทำโจทย์ต่างๆ วิเคราะห์ พร้อมแนะแนวเทคนิคการทำข้อสอบมากมาย
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความคิดของ มนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น ระบบ มีแบบแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ทางเรามีคอร์สเรียนต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมเรื่องเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ตรรกศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ ตรีโกณมิติ แคลคูลัส เวกเตอร์ ฯลฯ หรือจะเป็นคณิตศาสตร์สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและงานอาชีพต่างๆ เเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนผลผลิตต่างๆ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน ทางเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราห์ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ทางเรามีคอร์สเรียนต่างๆ เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ กลศาสตร์ ตะลุยโจยท์ข้อสอบต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าใจหลักสูตรต่างๆอย่างเต็มรูปแบบ
Powered by MakeWebEasy.com